วันที่ 29 กันยายน 2560 นายจีระศักดิ์  พิพัฒนพงศ์โสภณ ปศุสัตว์เขต 6 มอบหมายให้ นายมานพ  มาเกตุ หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป สำนักงานปศุสัตว์เขต 6 เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดพิษณุโลก ครั้งที่ 9/2560 จังหวัดพิษณุโลก ประจำเดือนกันยายน 2560 ณ ศาลาประชาคม ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก