วันที่ 10 ตุลาคม 2560 ท่านปศุสัตว์เขต 6 นายจีระศักดิ์  พิพัฒนพงศ์โสภณ  เป็นประธานในการประชุมเตรียมความพร้อมโครงการสัตวแพทย์พระราชทาน ณ ห้องประชุมสำนักงานปศุสัตว์เขต 6 อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก โดยมีผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน