วันที่ 11 ตุลาคม 2560 เวลา 13.00 น. นายจีระศักดิ์  พิพัฒนพงศ์โสภณ ปศุสัตว์เขต 6 มอบหมายให้นายอานันท์ เทพทอง นักวิเคราะห์นโบายและแผนชำนาญการ เข้าร่วมประชุมผ่านระบบทางใกลออนไลน์(web conference) กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ณ ห้องประชุมเกษตรและสหกรณ์จังหวัด ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก