ประวัติสำนักงานปศุสัตว์เขต 6

 

       สำนักงานปศุสัตว์เขต 6 เดิมมีชื่อเรียก สัตวแพทย์ภาค สังกัดราชการบริหารส่วนภูมิภาคตาม พระราชกฤษฎีกาจัดระเบียบราชการกรมการปศุสัตว์ (กรมปศุสัตว์) ในสังกัดกระทรวงเกษตร (กระทรวงเกษตรและสหกรณ์) โดยกรมการปศุสัตว์ ขณะนั้นได้แบ่งราชการออกเป็น

ก.       ราชการบริหารส่วนกลาง ประกอบด้วย 7 กอง คือ

1.       สำนักงานเลขานุการกรม

2.       กองสัตวรักษ์

3.       กองควบคุมโรคระบาด

4.       กองวัคซีนและซีรั่ม

5.       กองส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์

6.       กองอาหารสัตว์

7.       กองทดลองและค้นคว้า

ข.       ราชการบริหารส่วนภูมิภาค มี 3 หน่วยงาน คือ

1.       สัตวแพทย์ภาค (9 ภาค)

2.       สัตวแพทย์จังหวัด

3.       สัตวแพทย์อำเภอ

         สัตวแพทย์ภาค  ได้เปลี่ยนชื่อเป็น  สัตวแพทย์เขต และย้ายจากราชการบริหารส่วน

ภูมิภาคมาสังกัดราชการบริหารส่วนกลางตามพระราชกฤษฎีกา  จัดระเบียบราชการกรมปศุสัตว์กระทรวงเกษตร วันที่ 21 พฤษภาคม 2500

                   สัตวแพทย์เขตได้เปลี่ยนชื่อเป็น สำนักงานปศุสัตว์เขตสังกัดราชการบริหารส่วนกลาง ตามพระราชกฤษฎีกา   การจัดระเบียบราชการกรมปศุสัตว์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2516 และเปลี่ยนเป็นสังกัดราชการบริหารส่วนกลางตั้งอยู่ในส่วนภูมิภาค ตามพระราชกฤษฎีกาแบ่งส่วนราชการกรมปศุสัตว์ เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2537

                   สำนักงานปศุสัตว์เขตได้เปลี่ยนชื่อเป็น สำนักสุขศาสตร์สัตว์และสุขอนามัย สังกัดราชการบริหารส่วนกลางตั้งอยู่ในส่วนภูมิภาค ตามประกาศกฎกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  แบ่งส่วนราชการกรมปศุสัตว์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  พ.ศ. 2545  เมื่อวันที่  9  ตุลาคม  2545

สำนักสุขศาสตร์สัตว์และสุขอนามัยได้เปลี่ยนชื่อเป็น สำนักงานปศุสัตว์เขต สังกัด

ราชการบริหารส่วนกลางตั้งอยู่ในส่วนภูมิภาค ตามประกาศกฎกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  แบ่งส่วนราชการกรมปศุสัตว์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  พ.ศ. 2554   เมื่อวันที่  22  ธันวาคม  2554
                   ปัจจุบันตั้งอยู่เลขที่ 333 หมู่ ๘  ถนนพิาณุโลก - นครสวรรค์ ต.ท่าทอง อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000