ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ และวัสดุวิทยาศาสตร์ โครงการประชารัฐร่วมใจกำจัดภัยโรคพิษสุนัขบ้าและควบคุมประชากรสุนัข - แมว ปีงบประมาณ 2561

1. ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ( ราคาอ้างอิง )

2. รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ กลุ่ม 1 วัสดุเวชภัณฑ์ 4 รายการ

3. รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ กลุ่ม 2 วัสดุวิทยาศาสตร์ 20 รายการ 

4. รายการซื้อ กลุ่ม 1

5. รายการซื้อ กลุ่ม 2