สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 2563
สำนักงานปศุสัตว์เขต 6 จังหวัดเพชรบูรณ์
วันที่ 30 เมษายน 2563

สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 2563

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
- ระหว่างเดือนพฤศจิกายน 2562 - เดือนมีนาคม 2563 
- เดือนเมษายน 2563
- เดือนพฤษภาคม 2563 
- เดือนมิถุนายน 2563 
- เดือนกรกฎาคม 2563 
- เดือนสิงหาคม 2563
- เดือนกันยายน 2563