สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
- ระหว่างเดือนพฤศจิกายน 2562 - เดือนมีนาคม 2563 
- เดือนเมษายน 2563
- เดือนพฤษภาคม 2563 
- เดือนมิถุนายน 2563 
- เดือนกรกฎาคม 2563 
- เดือนสิงหาคม 2563
- เดือนกันยายน 2563