งบทดลองรายเดือน

ปีงบประมาณ 2564

* รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง กันยายน 2564
* งบทดลองประจำปีงบประมาณ 2564
* งบทดลองประจำเดือน ธันวาคม 2564
* งบทดลองประจำเดือน พฤศจิกายน 2564
* งบทดลองประจำเดือน ตุลาคม 2564
* งบทดลองประจำเดือน กันยายน 2564
* งบทดลองประจำเดือน สิงหาคม 2564
* งบทดลองประจำเดือน กรกฎาคม 2564
* งบทดลองประจำเดือน มิถุนายน 2564
งบทดลองประจำเดือน พฤษภาคม 2564
งบทดลองประจำเดือน เมษายน 2564
งบทดลองประจำเดือน มีนาคม 2564
งบทดลองประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2564
งบทดลองประจำเดือน มกราคม 2564

ปีงบประมาณ 2563

* รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง กันยายน 2563
งบทดลองประจำปีงบประมาณ 2563
งบทดลองประจำเดือน ธันวาคม 2563
งบทดลองประจำเดือน พฤศจิกายน 2563
งบทดลองประจำเดือน ตุลาคม 2563
* งบทดลองประจำเดือน กันยายน 2563
* งบทดลองประจำเดือน สิงหาคม 2563
งบทดลองประจำเดือน กรกฎาคม 2563
* งบทดลองประจำเดือน มิถุนายน 2563
งบทดลองประจำเดือน พฤษภาคม 2563
งบทดลองประจำเดือน เมษายน 2563
* งบทดลองประจำเดือน มีนาคม 2563
งบทดลองประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2563
งบทดลองประจำเดือน มกราคม 2563

ปีงบประมาณ 2562
* งบทดลองประจำปีงบประมาณ 2562 
* รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง กันยายน 2562 
งบทดลองประจำเดือน ธันวาคม 2562
งบทดลองประจำเดือน พฤศจิกายน 2562
งบทดลองประจำเดือน ตุลาคม 2562
* งบทดลองประจำเดือน กันยายน 2562
* งบทดลองประจำเดือน สิงหาคม 2562
งบทดลองประจำเดือน กรกฎาคม 2562
* งบทดลองประจำเดือน มิถุนายน 2562
งบทดลองประจำเดือน พฤษภาคม 2562
งบทดลองประจำเดือน เมษายน 2562
งบทดลองประจำเดือน มีนาคม 2562
งบทดลองประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2562
งบทดลองประจำเดือน มกราคม 2562
งบทดลองประจำเดือน ธันวาคม 2561
งบทดลองประจำเดือน พฤศจิกายน 2561
* งบทดลองประจำเดือน ตุลาคม 2561

ปีงบประมาณ 2561
* รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง กันยายน 2561
งบทดลองประจำเดือน กันยายน 2561
งบทดลองประจำเดือน สิงหาคม 2561
งบทดลองประจำเดือน กรกฎาคม 2561
งบทดลองประจำเดือน มิถุนายน 2561

งบทดลองประจำเดือน พฤษภาคม 2561

 * งบทดลองประจำเดือน เมษายน 2561

งบทดลองประจำเดือน มีนาคม 2561
งบทดลองประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2561

งบทดลองประจำเดือน มกราคม 2561

* งบทดลองประจำเดือน ธันวาคม 2560
งบทดลองประจำเดือน พฤศจิกายน 2560
งบทดลองประจำเดือน ตุลาคม 2560

ปีงบประมาณ 2560

งบทดลองประจำเดือน กันยายน 2560
งบทดลองประจำเดือน สิงหาคม 2560
งบทดลองประจำเดือน กรกฎาคม 2560
งบทอลองประจำเดือน มิถุนายน 2560
งบทดลองประจำเดือน พฤษภาคม 2560
งบทดลองประจำเดือน เมษายน 2560  
งบทดลองประจำเดือน มีนาคม 2560