ผลงานวิชาการ

* การศึกษาสภาพการผลิตและการใช้อาหารหยาบของเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมจังหวัดสุโขทัย 

การบริหารจัดการโครงการธนาคารโค-กระบือเพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริ โดยชุมชนมีส่วนร่วม กรณีศึกษาพื้นที่บ้านน้ำสิงห์เหนือ หมู่ที่ 4  ตำบลท่าปลา อำเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์

* การแก้ไขปัญหาคุณภาพน้ำนมดิบไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานในพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์

*การปนเปื้อนของเชื้อ Salmonella spp. ในเนื้อสัตว์จากสถานที่จำหน่ายในเขตพื้นที่ภาคเหนือตอนล่างของประเทศไทย

*รายงานการตรวจสารเร่งเนื้อแดงในเนื้อสัตว์จากตลากสดในเขตพื้นที่ภาคเหนือตอนล่าง

*รายงานความชุกของการพบเชื้อ Salmonella spp. ในเนื้อสัตว์ จากตลาดสดพื้นที่ภาคเหนือตอนล่างSalmonella spp. ในเนื้อสัตว์ จากตลาดสดพื้นที่ภาคเหนือตอนล่าง

* การปนเปื้อนของเชื้อ Salmonella spp. ในเนื้อสัตว์จากสถานที่จำหน่ายในเขตพื้นที่ภาคเหนือตอนล่างของประเทศไทย

การเฝ้าระวังการปนเปื้อยเชื้อแบคทีเรียและสารตกค้างของยาปฏิชีวนะในเนื้อสัตว์จากโรงฆ่าสัตว์และสถานที่จำหน่ายเนื้อสัตว์ในจังหวัดพิจิตร ระหว่าง ตุลาคม 2558 - มีนาคม 2560

การศึกษาคุณภาพน้ำเสียจากฟาร์มสุกรและโรงฆ่าสัตว์ในจังหวัดพิจิตร ระหว่าง เดือนตุลาคม 2558 - เดือนมีนาคม 2560

การประเมินความเสี่ยงด้านอาหารปลอดภัยในสถานที่จำหน่ายเนื้อสัตว์จังหวัดพิจิตร ปีงบประมาณ 2560

* การเฝ้าระวังการปนเปื้อนเชื้อแบคทีเรียและการตกค้างของยาปฎิชีวนะในเนื้อสัตว์จากโรงฆ่าสัตว์ และสถานที่จำหน่ายเนื้อสัตว์ในจังหวัดพิจิตร ระหว่างตุลาคม 2558 - มีนาคม 2560

* การศึกษาคุณภาพน้ำเสียจากฟาร์มสุกรและโรงฆ่าสัตว์ในจังหวัดพิจิตร ระหว่างเดือนตุลาคม 2558 - เดือนมีนาคม 2560

* การประเมินความเสี่ยงด้านอาหารปลอดภัยในสถานที่จำหน่ายเนื้อสัตว์จังหวัดพิจิตร ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

* การศึกษาปริมาณน้ำนมภายหลังการฉีดวัคซีนป้องกันโรคปากและเท้าเปื่อยของโคนมจังหวัดสุโขทัย 

* การประเมินระบบป้องกันโรคเบื้องต้นในการเลี้ยงโคนมในพื้นที่ปศุสัตว์เขต 6

* การศึกษาความแตกต่างของภาวะระดับภูมิคุ้มกันโรคปากและเท้าเปื่อยในโคเนื้อและโคนมภายหลังการฉีดวัคซีนป้องกันโรคปากและเท้าเปื่อยชนิด Monovalent O และ Bivalent ( O และ A )

* การศึกษาการปนเปื้อนเชื้อ Salmonella spp และ เชื้อ Staphylococcus aureus ในเนื้อสัตว์ระหว่างสถานที่จำหน่ายสัตว์และโรงฆ๋าสัตว์ในพื้นที่ภาคเหนือตอนล่างปีงบประมาณ 2557 - 2559

* การศึกษาความแตกต่างของภสวะระดับภูมิคุ้มกันโรคปากและเท้าเปื่อยในโคเนื้อและโคนมภายหลังการฉีดวัคซีนป้องกันโรคปากและเท้าเปื่อยชนิด Monovalent O และ Bivalent ( O และ A  ) 

* การประเมินระบบป้องกันโรคเบื้องต้นในการเลี้ยงโคนมในพื้นที่ปศุสัตว์เขต 6 

* การศึกษาความรู้และการรับรู้ข่าวสารเกี่ยวกับสานเร่งเนื้อแดง และพฤติกรรมบริโภคสื่อของผู้เลี้ยงโคเนื้อในพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์

* การศึกษาสภาพการเลี้ยงสุกรและทัศนคติของเกษตรกรผู้เลี้ยงสุกรต่อการรับรองมาตรฐานฟาร์มในจังหวัดเพชรบูรณ์

* การปนเปื้อนเชื้อ Salmonella spp และ Staphylococcus aurcus ในเนื้อสัตว์ที่โรงฆ่าสัตว์และสถานที่จำหน่ายเนื้อสัตว์ในจังหวัดตาก ปีงบประมาณ 2557 - 2559

* ความต้องการพัฒนาตนเองของข้าราชการกรมปศุสัตว์ในพื้นที่ปศุสัตว์เขต 6

* ระบบบริหารจัดการข้อมูลเพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนภารกิจของสำนักงานปศุสัตว์เขต 6 เชิงภูมิสารสนเทศ

การศึกษาความรู้ ทัศนคติและการปฏิบัติตนของผู้ประกอบการขายอาหารสัตว์ต่อพระราชบัญญัติควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ พ.ศ.2525และ พระราชบัญญัติยา พ.ศ.2510ในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก

* การศึกษาความแตกต่างจำนวนแบคทีเรียโดยรวมของโครงการเนื้อสัตว์อนามัยกับเนื้อสัตว์จากโรงฆ๋าสัตว์ภายในประเทศในพื้นที่จังหวัดตาก

* การศึกษาการปนเปื้อนเชื้อซัลโมเนลลาในเนื้อสุกรจากโรงฆ๋าสัตว์ในจังหวัดตากระหว่าง 2555-2557 

* การศึกษาความรู้และพฤติกรรมในการป้องกันโรคปากและเท้าเปื่อยของผู้ที่นำโค กระบือ เข้าตลาดนัดค้าสัตว์ในพื้นที่ปศุสัตว์เขต 6

* การศึกษษเปรียบเทียบการใช้ลูกแตงโมป่าและยาถ่ายพยาธิเพื่อถ่ายพยาธิในแพะ

* การวิเคราะห์เครือข่ายทางสังคมของผู้ค้าโค-กระบือ ต่อการผลิตเนื้อสัตว์ปลอดภัยในพื้นที่จังหวัดตากระหว่างปี 2556 - 2557 

* สำรวจความรู้และทัศนคติเกี่ยวกับมาตราฐานฟาร์มโคนมของเกษตรกรในจังหวัดนครสวรรค์

* การเฝ้าระวังการใช้สารเร่งเนื้อแดงในสุกรในจังหวัดพิจิตรระหว่างปีงบประมาณ 2554-2555

* การศึกษาค่าองค์ประกอบน้ำนมดิบและจำนวนเซลล์โซมาติกจากถังนมรวมรายฟาร์มโคนมในจังหวัดพิจิตร ระหว่างเดือนตุลาคม 2554 ถึง กรกฎษคม 2556

* การสร้างเครื่องมือช่วยจัดผลเชิงคุณภาพในการประเมินความเข็งแข็งกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ในพื้นที่สำนักงานปศุสัตว์เขต 6

* การพัฒนาระบบฐานข้อมูลพัฒนาบุคลากรสำนักงานปศุสัตว์เขต 6 

* การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างชนิดของเนื้อสัตว์ สถานีเก็บตัวอย่างและการปนเปื้อนเชิงซัลโมเนลล่าในเนื้อสัตว์จากโรงฆ่าสัตว์และสถานที่จำหน่ายเนื้อสัตว์ในพื้นที่จังหวัดตากระหว่างปี 2557-2559

* การเฝ้าระวังการใช้สารเร่งเนื้อแดงในสุกรในจังหวัดอุตรดิตถ์ปีงบประมาณ 2555-2557 

* การปนเปื้อนเชื้อแบคทีเรียต่อโรคในเนื้อสุกรจากโรงฆ๋าสัตว์ในพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์ปีงบประมาณ 2555-2557

*