ข้อมูลราคาสินค้าปศุสัตว์ที่เกษตรกรขายได้ ณ หน้าฟาร์ม และจำนวนสัตว์ที่ถูกฆ่า

* ประจำเดือน ตุลาคม 2561

* ประจำเดือน พฤศจิกายน 2561 

* ประจำเดือน ธันวาคม 2561

* ประจำเดือน มกราคม 2562

* ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2562

* ประจำเดือน มีนาคม 2562

* ประจำเดือน เมษายน 2562

* ประจำเดือน พฤษภาคม 2562

* ประจำเดือน มิถุนายน 2562

* ประจำเดือน กรกฎาคม 2562

* ประจำเดือน สิงหาคม 2562

* ประจำเดือน กันยายน 2562