วันที่ 9 มกราคม 2561 ส่วนสุขภาพสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์เขต 6 เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการโครงการสัตวแพทย์พระราชทานในพระราชดำริ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนารถ ในรัชกาลที่ 9 ครั้งที่ 1/2561 ณ ห้องประชุมกรมปศุสัตว์ ชั้น 1 ตึกอำนวยการ กรมปศุสัตว์ กรุงเทพมหานคร เพื่อเตรียมความพร้อมในการปฎิบัติงานโครงการฯ ประจำปี 2561 ในพื้นที่ 3 จังหวัด ได้แก่ สุโขทัย กำแพงเพชร และสุรินทร์ โดยมี น.สพ.ประเทือง สุดสาคร เป็นประธานการประชุม