วันที่ 9 มกราคม 2561  คณะกรรมการคัดเลือกเกษตรกรและสถาบันเกษตรกรดีเด่น กรมปศุสัตว์ ประจำปี 2561  นำโดยนายสินชัย เรืองไพบูลย์ ผู้เชี่ยวชาญด้านส่งเสริมการเลี้ยงโคนม ประธานกรรมการการคัดเลือกฯ โดยในวันนี้เป็นการคัดเลือกสถาบันเกษตรกรดีเด่น (กลุ่มเกษตรกรเลี้ยงสัตว์) ได้แก่  กลุ่มเกษตรกรโคเนื้อวังทอง อ.หนองบัว  จ.นครสวรรค์  ซึ่งรวมกลุ่มเลี้ยงโคเนื้อมากว่า 22 ปี  ปัจจุบันมีสมาชิก 39 ราย โคเนื้อ 202 ตัว  การคัดเลือกกิจกรรมในครั้งนี้ ร่วมด้วย ผู้อำนวยการส่วนส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์เขต 6 และคณะ  หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครสวรรค์  ปศุสัตว์อำเภอหนองบัว หัวหน้าส่วนราชการในพื้นที่และสมาชิกกลุ่ม โดยมีวัตถุ ประสงค์เพือเป็นแบบอย่าง ยกย่องประกาศเกียรติคุณผู้ที่มีผลงานดีเด่นให้เป็นที่ปรากฎต่อสาธารณชนทั่วไป ได้รู้จักและยึดถือเป็นแบบอย่างในแนวทางการปฏิบัติงาน  รวมทั้งเป็นการเสริมสร้างให้เกิดขวัญและกำลังใจในการสร้างผลงานที่เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม