วันที่ 9 มกราคม 2561 สำนักงานปศุสัตว์เขต6 ร่วมกับศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพพิษณุโลกและสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพิจิตร ออกตรวจประเมินมาตรฐานหน่วยผสมเทียมเพื่อยกระดับการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ผสมเทียมตามเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนดเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในงานผสมเทียมและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อเกษตรกรผู้รับบริการผสมเทียมในพื้นที่ จำนวน 3 หน่วย คือ หน่วยผสมเทียมอ.วชิรบารมี อ.เมือง และอ.สากเหล็ก จ.พิจิตร