วันที่ 11 มกราคม 2561 สำนักงานปศุสัตว์เขต 6 โดย ผู้อำนวยการส่วนมาตรฐานการปศุสัตว์ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการแก้ไขปัญหาการใช้สารเร่งเนื้อแดงในการเลี้ยงสัตว์เพื่อวางแผนการดำเนินการ และแต่งตั้งคณะทำงานติดตามผลการดำเนินการ ครั้งที่ 1/2561 ณ. ห้องประชุม สำนักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์ ชั้น 3 ตึกวิจิตรพาหนการ กรมปศุสัตว์ โดยมี นายสัตวแพทย์สมชวน  รัตนมังคลานนท์ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นประธาน