วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2561 ส่วนมาตรฐานการปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์เขต 6 ได้ดำเนินการจัดฝึกอบรมการปฎิบัติทางการเกษตรที่ดีด้านปศุสัตว์ ณ ห้องประชุมสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครสวรรค์ โดยมีนายพิษณุ  ตุลยวณิชย์ ปศุสัตว์จังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธานในพิธีเปิดการการฝึกอบรม ซึ่งมีผู้ประกอบการเข้ารับฝึกอบรม จำนวน 37 ราย