วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2561 ส่วนสุขภาพสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์เขต6 ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอุตรดิตถ์และสำนักงานปศุสัตว์อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ สุ่มเก็บตัวอย่างผึ้งเลี้ยง จำนวน 2 ฟาร์ม ของเกษตรกร ม.11 ต.งิ้วงาม อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ และฟาร์มผึ้งเลี้ยงศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดอุตรดิตถ์ เพื่อส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการ ตามโครงการเฝ้าระวังและสำรวจโรคระบาดในผึ้งเลี้ยงเพื่อการบริโภคและส่งออก ปีงบประมาณ 2561