วันอังคารที่ 13 มีนาคม 2561 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 2 สำนักงานปศุสัตว์เขต 6 ท่านปศุสัตว์เขต 6 พร้อมคณะกรรมการการดำเนินงาน 5ส สำนักงานปศุสัตว์เขต 6 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ร่วมกันต้อนรับคณะอนุกรรมการตรวจติดตามและประเมินผลการดำเนินกิจกรรม 5 ส กรมปศุสัตว์ เพื่อพัฒนาปรับปรุงสถานที่ทำงานให้มีความสะอาดสะดวกเป็นระเบียบเรียบร้อย