วันที่ 13 มีนาคม 2561 เจ้าหน้าที่จากส่วนมาตรฐานการปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์เขต 6 จังหวัดพิษณุโลก จำนวน 2 คน เข้าร่วมฝึกอบรมหลักสูตรการวิเคราะห์และความเสี่ยงของโรคไข้หวัดนกสำหรับระบบคอมพาร์ทเมนต์สัตว์ปีกปลอดโรคไข้หวัดนก ปี2561 ณ โรงแรมพูลแมน คิง เพาเวอร์ กรุงเทพ ซึ่งจัดโดยกรมปศุสัตว์ร่วมกับคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และมีผู้เข้ารับการฝึกอบรม 200 คน