วันที่ 13 มีนาคม 2561 ส่วนส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์  สำนักงานปศุสัตว์เขต 6 ร่วมกิจกรรมการคัดเลือกเครือข่ายสัตว์พันธฺุดีกรมปศุสัตว์ดีเด่น ระดับประเทศ ประจำปี พ.ศ.2561 ประเภทปรับปรุงพันธุ์และขยายพันธุ์ (โึคเนื้อ) ณ "ปิยะพงษ์ฟาร์ม" นายปิยะพงษ์  ฉัตรจินดารัตน์  32 ม.10 ต.สำโรงชัย อ.ไพศาลี  จ.นครสวรรค์  โดยนายวุฒิพงษ์ อืนทรธรรม  ผู้เชี่ยวชาญด้านพัฒนาโคเนื้อเป็นประธานคณะทำงานคัดเลือกฯ  ในการนี้ปศุสัตว์จังหวัดนครสวรรค์  ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์นครสวรรค์ และปศุสัตวฺอำเภอไพศาลี  ร่วมกิจกรรมการคัดเลือกดังกล่าว