วันที่ 1 มิถุนายน 2561 สำนักงานปศุสัตว์เขต 6 โดย นายพนม มีศิริพันธุ์ ปศุสัตว์เขต 6 พร้อมด้วยผู้อำนวยส่วนมาตรฐานการปศุสัตว์ เข้าร่วมงานวันดื่มนมโลก ที่จัดขึ้นโดยองค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งชาติ ภาคเหนือตอนล่าง (จ.สุโขทัย) ณ ศูนย์การค้าบิ๊กซี พิษณุโลก ในการนี้ได้ปศุสัตว์เขต 6 ได้เป็นวิทยกรให้ความรู้ด้านการเลี้ยงโคนมให้กับผู้ที่สนใจอาชีพการเลี้ยงโคนมภายในงานอีกด้วย