86082

วันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๑ เจ้าหน้าที่ส่วนสุขภาพสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์เขต ๖ ร่วมกับเจ้าหน้าที่สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดกำแพงเพชร สำนักงานปศุสัตว์อำเภอลานกระบือ และด่านกักกันสัตว์กำแพงเพชร ตรวจรับรองฟาร์มปลอดโรคบรูเซลโลสิสในแพะ ในพื้นที่ตำบลบึงทับแรด หนองหลวง โนนพลวง จันทิมา อำเภอลานกระบือ จังหวัดกำแพงเพชร จำนวน ๖ ฟาร์ม