วันที่ 11 กรกฎาคม 2561 เวลา 10.00น. นายพนม มีศิริพันธุ์ ปศุสัตว์เขต 6 พร้อมด้วย ผู้อำนวยการส่วนยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์ ,ผู้อำนวยการส่วนส่งเสริมการปศุสัตว์ ,ผู้อำนวยส่วนมาตรฐานการปศุสัตว์ ,ผู้อำนวยการส่วนสุขภาพสัตว์ ตรวจราชการ ครั้งที่ 2/2561 ในฐานะผู้ตรวจราชการกรมปศุสัตว์ ในงานโครงการต่างๆ ของรัฐบาล กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และกรมปศุสัตว์ ที่สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตาก ,ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์ตาก และด่านกักกันสัตว์ตาก ได้ดำเนินการมาแล้ว เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพสูงสุด ณ ห้องประชุมสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตาก
 
ในการตรวจราชการครั้งนี้ ได้มาติดตามการปฏิบัติงานตามงานและโครงการดังนี้
1.โครงการไทยนิยม ยั่งยืน
1.1 โครงการเพิ่มทีกษะอาชีพให้เกษตรกรผู้ลงทะเบียนสวัสดิการแห่งรัฐ
1.2 โครงการสร้างทักษะและส่งเสริมอาชีพด่านการเกษตร
2.งานตามนโยบายของรัฐบาล และกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ อาทิเช่น โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแปลงใหญ่, โครงการศูนย์เรียนรู้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ,Smart farmers,Zoning by Agri-map , การพัฒนาสินค้าสู่มาตรฐาน GAP ,โครงการเกษตรอินทรีย์ ,โครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ ,โครงการนมโรงเรียน
3.งานโครงการของกรมปศุสัตว์ อาทิเช่น การพัฒนาสินค้าเกษตร GFM และ GAP ,โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย ,โครงการโคเนื้อสร้างอาชีพ และโครงการสำนักงานปศุสัตว์อำเภอต้นแบบ