วันที่ 9 สิงหาคม 2561 สำนักงานปศุสัตว์เขต6 โดย นายกิตติพงศ์  อุดมเศรษฐ์  ผู้อำนวยการส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ เข้าร่วมประชุมคณะทำงานพัฒนาด้านแพะ-แกะ ครั้งที่ 6 เพื่อประชุมติดตามความก้าวหน้าการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์รายชนิดสัตว์พร้อมร่างโครงการ/งบประมาณ ปี 2563 ด้านแพะ-แกะ ณ ห้องประชุม 2 ตึกชัยอัศวรักษ์ กรมปศุสัตว์