วันที่ 10 สิงหาคม 2561 นายพนม มีศิริพันธุ์ ปศุสัตว์เขต 6 ผู้ตรวจราชการกรมปศุสัตว์ พร้อมด้วย ผู้อำนวยการส่วนยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์ ,ผู้อำนวยการส่วนส่งเสริมการปศุสัตว์ ,ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยการและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคเหนือตอนล่าง ประชุมการตรวจราชการ ครั้งที่ 2/2561 เพื่อติดตามงานโครงการต่างๆ ของรัฐบาล กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และกรมปศุสัตว์ ที่ได้ดำเนินการมาแล้ว เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายด้วยความเรียบร้อยอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด ณ ห้องประชุมสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอุทัยธานี โดยมีหน่วยงานของกรมปศุสัตว์ในพื้นที่เข้าร่วมประชุม ได้แก่ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอุทัยธานี ,ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์นครสวรรค์ และด่านกักกันสัตว์นครสวรรค์
 
ในการตรวจราชการครั้งนี้ ได้มาติดตามการปฏิบัติงานตามงานและโครงการดังนี้
1.โครงการไทยนิยม ยั่งยืน
1.1 โครงการเพิ่มทีกษะอาชีพให้เกษตรกรผู้ลงทะเบียนสวัสดิการแห่งรัฐ
1.2 โครงการสร้างทักษะและส่งเสริมอาชีพด่านการเกษตร
2.งานตามนโยบายของรัฐบาล และกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ อาทิเช่น โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแปลงใหญ่, โครงการศูนย์เรียนรู้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ,Smart Farmer ,Zoning by Agri-map , การพัฒนาสินค้าเกษตรสู่มาตรฐาน GAP ,โครงการเกษตรอินทรีย์ ,โครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ ,โครงการอาหารเสริมนมโรงเรียน,โครงการธนาคารสินค้าเกษตร
3.งานโครงการของกรมปศุสัตว์ อาทิเช่น การพัฒนาสินค้าเกษตร GFM และ GAP ,โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย ,โครงการโคเนื้อสร้างอาชีพ และโครงการสำนักงานปศุสัตว์อำเภอต้นแบบ