วันที่ 9 ตุลาคม 2561 สำนักงานปศุสัตว์เขต 6 ให้การต้อนรับหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่มีสำนักงานตั้งอยู่ในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก เข้าร่วมพบปะพูดคุยในรูปแบบสภากาแฟในส่วนราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพื่อหารือแนวทางการปฏิบัติราชการตามนโนบายของรัฐบาลแบบบูรณาการและเกิดผลสัมฤทธิ์อย่างสูงสุด ณ ห้องประชุมสำนักงานปศุสัตว์เขต 6 อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก