วันที่ 28-29 พฤศจิกายน 2561 ปศุสัตว์เขต 6 มอบหมายให้ส่วนส่เเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ ออกติดตามงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและเข้าประชุมโครงการไก่ไข่พระราชทานในโรงเรียนถิ่นทุรกันดรในพื้นที่อำเภออุ้มผาง จ.ตาก