วันที่ 10 มิถุนายน 2562 นายพนม มีศิริพันธุ์  ปศุสัตว์เขต 6 เป็นประธานเปิดการฝึกอบรมโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารตามพระราชดำริ  สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี ในพื้นที่จังหวัดตาก ประจำปี 2562 พร้อมด้วย นายสุริยะศักดิ์ ครไชยศรี หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตาก  นายสุชาติ บุญมาก ปศุสัตว์อำเภอแม่สอด นายมนัส วงศ์วรรณา ปศุสัตว์อำเภอแม่ระมาด นายเกรียงศักดิ์ โพธา ปศุสัตว์อำเภอบ้านตาก นายวิเชียร เกียรติมาลา ปศุสัตว์อำเภอพบพระ และนายสุชาติ หมอกยา หัวหน้าด่านกักกันสัตว์ตาก โดยมี วัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรม มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเลี้ยงสัตว์ในโรงเรียน โครงการตามพระราชดำริ เมื่อเสร็จสิ้นการฝึกอบรมสามารถนำไปปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ  และเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ต่างๆ ในการเลี้ยงสัตว์ ระหว่างครูและเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ และเป็นการสำรวจความต้องการ สนับสนุนปัจจัยการผลิต สำหรับการเลี้ยงสัตว์ เป้าหมายเป็นครูผู้สอน ครูผู้รับผิดชอบ ครูใหญ่ ของโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชน ในถิ่นทุรกันดารตามพระราชดำริฯ จำนวน 80 ราย  ณ ห้องประชุม โรงแรมควีนพาเลส อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก