วันที่ 11 มิถุนายน 2562 สำนักงานปศุสัตว์เขต 6 โดย ฝ่ายบริหารทั่วไป นายมานพ มาเกตุ หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป เข้าร่วมประชุมคณะทำงานการจัดวางระบบการควบคุมภายในและแผนบริหารความเสี่ยงกรมปศุสัตว์  ณ ห้องประชุมพระพิรุณ ชั้น 1 ตึกอำนวยการ กรมปศุสัตว์ กรุงเทพฯ