วันที่ 11 มิถุนายน 2562 นายกิตติพงศ์ อุดมเศรษฐ์ ผู้อำนวยการ ส่วนส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ และคณะ พร้อมด้วยนายเทวัญ รัตนะ ปศุสัตว์จังหวัดสุโขทัยและเจ้าหน้าที่จากสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุโขทัย ติดตามการตรวจประเมินโครงการคัดเลือกสำนักงานปศุสัตว์อำเภอที่มีผลการปฏิบัติงานโครงการธนาคารโค- กระบือเพื่อเกษตรกรตามพระราชดําริ ดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2561 โดยในวันนี้เป็นการคัดเลือกสำนักงานปศุสัตว์อำเภอบ้านด่านลานหอย ประเภท S (ขนาดเล็ก)  คณะกรรมการจำนวน 3  ท่าน นำโดยนายวุฒิพงษ์ อินทรธรรม ผู้เชี่ยวชาญด้านพัฒนาพันธุ์โคเนื้อ โครงการดังกล่าว มีวัตถุประสงค์ เพื่อเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจให้กับปศุสัตว์อำเภอที่ปฏิบัติงานอย่างดียิ่งเป็นแบบอย่างที่ดีในการปฏิบัติงานของปศุสัตว์อำเภอและเกิดการพัฒนาโครงการธนาคารโค- กระบือฯ อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน ในการนี้มีเกษตรกรโครงการธนาคารโค- กระบือฯ เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว ณ  หมู่ 12 ตำบลวังน้ำขาว อำเภอบ้านด่านลานหอย จังหวัดสุโขทัย