วันที่ 10 กรกฎาคม 2562 เวลา 14.30 น. นายพนม มีศิริพันธุ์ ปศุสัตว์เขต 6  ร่วมตรวจราชการเพื่อขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาในพื้นที่แบบบูรณาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 รอบที่ 2  ของผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี เขต 17 นายพีระ  ทองโพธิ์ และคณะผู้ตรวจราชการกระทรวงที่เกี่ยวข้อง เพื่อติดตามผลการแก้ไขปัญหาโครงการส่งเสริมเกษตรปลอดภัยและเกษตรอินทรีย์ภาคเหนือ การพัฒนาระบบการดูแลระยะยาวด้านสาธารณสุขสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงในตำบลที่มีระบบ Long Term Care ปี 2562 การป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคพิษสุนัขบ้า และการติดตามและประเมินผลการดำเนินการตามแผนพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดโดยมีหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมศรีนคร ศาลากลางจังหวัดสุโขทัย