วันที่ 11-13 กรกฎาคม 2562 นายพนม มีศิริพันธุ์ ปศุสัตว์เขต 6 พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ส่วนสุขภาพสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์เขต 6 เข้าร่วมการฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมสัมมนา การบังคับใช้กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับโรคพิษสุนัขบ้าอย่างมีประสิทธิภาพ ภายใต้แผนยุทธศาสตร์การดำเนินโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ปี 2560-2563 ที่จัดขึ้นระหว่างวันที่ 11-13 กรกฎาคม 2562 ณ โรงแรมอิมพีเรียล ภูแก้วฮิลล์ รีสอร์ท อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์