วันที่ 8-12 กรกฎาคม 2562 ส่วนส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ ดำเนินการติดตามโครงการปรับเปลี่ยนพื้นที่สำหรับปลูกพืชอาหารสัตว์ ประจำปี 2562 เพื่อติดตามการปลูกพืชอาหารสัตว์ และการจ่ายเงินสนับสนุนให้เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ และติดตามโครงการปรับพื้นที่ทำนาไม่เหมาะสม เพื่อส่งเสริมการประกอบอาชีพปศุสัตว์ เพื่อติดตามการชำระหนี้ของเกษตรกรในปี 2562 ปัญหาอุปสรรคของโครงการฯ ในพื้นที่อำเภอบึงนาราง อำเภอโพธิ์ประทับช้าง จังหวัดพิจิตร อำเภอลาดยาว อำเภอแม่วงก์ จังหวัดนครสวรรค์ อำเภอทัพทัน อำเภอสว่างอารมณ์ อำเภอหนองฉาง จังหวัดอุทัยธานี อำเภอวังโป่ง อำเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์ อำเภอพิชัย อำเภอตรอน จังหวัดอุตรดิตถ์ การติดตามงานในครั้งนี้ ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์อำเภอในพื้นที่ดังกล่าวและกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพิจิตร  สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครสวรรค์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอุทัยธานี  สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเพชรบูรณ์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอุตรดิตถ์ กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์อุตรดิตถ์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์พิจิตร ธกส. สาขาพญาแมน  ธกส.สาขาตรอน และเกษตรอำเภอตรอน จังหวัดอุตรดิตถ์