วันที่ 2 สิงหาคม 2562 นายพนม มีศิริพันธุ์ ปศุสัตว์เขต 6 พร้อมด้วย ผู้อำนวยการฯ และเจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคเหนือตอนล่าง จังหวัดพิษณุโลก ให้การต้อนรับผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เขต 17 นายวีรชาติ เขื่อนรัตน์ ในการตรวจเยี่ยมห้องปฏิบัติการวิจัยของศูนย์ฯ และร่วมพูดคุยให้แนวทางในการปฏิบัติงาน ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคเหนือตอนล่าง จังหวัดพิษณุโลก