วันที่ 5 - 6 สิงหาคม 2562 นายพนม มีศิริพันธุ์ ปศุสัตว์เขต 6 ในฐานะประธานกรรมการอำนวยการคณะทำงานส่งเสริมการเลี้ยงโคนมในพื้นที่รับผิดชอบของสำนักงานปศุสัตว์เขต 6 พร้อมด้วยคณะทำงานส่งเสริมการเลี้ยงโคนมในพื้นที่รับผิดชอบสำนักงานปศุสัตว์เขต 6 เข้าดำเนินการจัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีโคนม (Dairy Field Day) ซึ่งจัดขึ้น ณ สหกรณ์โคนมหล่มสัก จำกัด อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ และสหกรณ์โคนมศรีเทพ จำกัด อำเภอศรีเทพ จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยคณะทำงานดังกล่าวได้เข้าตรวจเยี่ยม และบริการแก้ไขปัญหาถึงฟาร์มเกษตรกร ในด้านคุณภาพน้ำนมให้มีคุณภาพตามมาตรฐานที่กำหนด แนะนำและแก้ไขปัญหาระบบการรีดนมและเครื่องรีดนม แนะนำและแก้ไขปัญหาสุขภาพโคนมและระบบสืบพันธุ์ และแนะนำการเลี้ยงโคนมและการจัดการอาหารโคนมแก่ฟาร์มเกษตรกร