วันที่ 8 สิงหาคม 2562 นายพนม มีศิริพันธุ์ ปศุสัตว์เขต 6 มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ส่วนส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ เข้าจัดทำวีดีโอเผยแพร่ผลงานของศูนย์เครือข่าย ศพก. (ด้านปศุสัตว์) ดีเด่นระดับเขต และอาสาปศุสัตว์ดีเด่นระดับเขต ประจำปีงบประมาณ 2562 ของนายสมชาย อ่างทอง ตำบลบางระกำ อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก ในการนี้มีเจ้าหน้าที่สำนักงานปศุสัตว์อำเภอบางระกำ เข้าร่วมดำเนินงานฯ