วันที่ 13 สิงหาคม 2562 นายพนม มีศิริพันธุ์ ปศุสัตว์เขต 6 เข้าร่วมการประชุมผู้บริหารกรมปศุสัตว์ ประจำปีงบประมาณ 2562 ครั้งที่ 8  โดยมีนายสรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ ได้แจ้งในที่ประชุมให้ทราบเกี่ยวกับแนวทางการปฏิบัติงานของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นโยบายของรัฐมนตรีว่าการฯ คนใหม่(นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน) และของรัฐมนตรีช่วย ฯ นายประพัตร โพธสุธน ที่ได้มอบนโยบายเร่งด่วนของกษ.และนโยบายของรัฐบาล สำหรับวาระการประชุมในครั้งนี้มัหัวข้อดังต่อไปนี้
1.ความก้าวหน้าในการเบิกจ่ายงบประมาณ ปีพ.ศ.2562
2.ความก้าวหน้าในการปฏิบัติการป้องกันโรคอหิวาห์แอฟริการในสุกรและโรคพิษสุนัขบ้า
3.ความก้าวหน้าในการขับเคลื่อนเกษตรแปลงใหญ่เพื่อเพิ่มรายได้(Mega Farm Enterprise)
4.ความก้าวหน้าพันธุ์สัตว์พระราชทาน
5.ความก้าวหน้าโครงการโคเนื้อสร้างอาชีพระยะที่ 1 และ ระยะที่ 2
6.รายงานผลการจัดงานมหกรรมปศุสัตว์
ณ ห้องประชุมพระพิรุณ ตึกอำนวยการ ชั้น 1 กรมปศุสัตว์