วันที่ 3 กันยายน 2562  นายพนม  มีศิริพันธ์ุ  ปศุสัตว์เขต 6 และเจ้าหน้าที่ส่วนสุขภาพสัตว์ เข้าร่วมสัมมนาโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการแนวทางการพัฒนาสุขภาพผลผลิตและแก้ไขปัญหาคุณภาพน้ำนมดิบ ปี 2563 ณ โรงแรมสุโขทัยเทรเชอร์ รีสอร์ท อำเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย  โดยมีนายอำพันธุ์  เวฬุตันติ  รองอธิบดีกรมปศุสัตว์เป็นประธานในพิธีเปิด ผู้เข้าร่วมสัมมนาประกอบด้วย ปศุสัตว์เขต อ.สุวิชัย  โรจนเสถียร และเจ้าหน้าที่หน่วยพัฒนาสุขภาพและผลผลิตสัตว์ ทั้ง 35 หน่วย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพและแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ทักษะในการปฏิบัติงานการพัฒนาสุขภาพ ผลผลิต และแก้ไขปัญหาคุณภาพน้ำนม ตลอดจนสามารถนำแนวทางการปฏิบัติงานไปปรับใช้ให้เกิดความเหมาะสมในการปฏิบัติงานในพื้นที่ ส่งผลให้เกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมสามารถผลิตน้ำนมที่มีปริมาณและคุณภาพที่ดีขึ้น เกิดความมั่นคงและยั่งยืนต่อไป