วันที่ 3 กันยายน 2562 ส่วนยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์ ได้รับมอบหมายจากปศุสัตว์เขต 6  ต้อนรับคณะกรรมการประกวดแปลงใหญ่ด้านปศุสัตว์ระดับประเทศ ประจำปี 2562 ณ สหกรณ๋ขุนโคในเขตปฏิรูปที่ดินปางศิลาทอง  จังหวัดกำแพงเพชร