LINE P20190906 112100288

วันที่ 4-6 กันยายน 2562 นายพนม มีศิริพันธุ์ ปศุสัตว์เขต 6 ได้มอบหมายให้คณะผู้ตรวจรับรองคอมพาร์ทเมนต์ ประกอบด้วย น.สพ.ชัยนาท แสนยศ ผู้อำนวยการส่วนมาตรฐานการปศุสัตว์ พร้อมคณะ และสพ.ญ.พุทธชาติ คาดสนิท นายสัตวแพทย์ชำนาญการ กลุ่มพัฒนาสินค้าปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครสวรรค์ ตรวจติดตามผล (Surveillance Audit) คอมพาร์ทเมนต์ฟาร์มสัตว์ปีกเนื้อ (ไก่เนื้อ) ลำดับที่ BFI10 ในพื้นที่อำเภอตากฟ้า อำเภอไพศาลี อำเภอหนองบัว จังหวัดนครสวรรค์ จำนวน 4 ฟาร์ม และพร้อมกับสพ.ญ.มนต์วจี ชูดวง นายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ กลุ่มพัฒนาสินค้าปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเพชรบูรณ์ ตรวจติดตามผล คอมพาร์ทเมนต์ ลำดับที่ BFI10 ในพื้นที่อำเภอศรีเทพ อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ จำนวน 2 ฟาร์ม