วันที่ 5-6 กันยายน 2562 นายพนม มีศิริพันธุ์ ปศุสัตว์เขต 6 พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ให้การต้อนรับนายวิริยะ ช่วยบำรุง ที่ปรึกษาส่วนตัวของ นายประภัตร โพธสุธน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในการตรวจเยี่ยมและศึกษาหาแนวทางการพัฒนาการเลี้ยงโคเนื้อเพื่อการส่งออกให้เป็นอาชีพที่มั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน ของกลุ่มเกษตรกรในพื้นที่ อำเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย และอำเภอเมือง จังหวัดตาก