วันที่ 11 กันยายน 2562  ปศุสัตว์เขต 6 มอบหมายให้ ส่วนยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์ เข้าร่วมอบรมหลักสูตรการใช้โปรแกรมระบบภูมิสารสนเทศเขตเศรษฐกิจ เพื่อการลงทุนด้านปศุสัตว์ระยะที่ 2 สำหรับผู้ปฎิบัติงาน ณ ห้องปฎิบัติงาน ห้อง 506 สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน กรุงเทพฯ