วันที่ 12 กันยายน 2562 นายพนม มีศิริพันธุ์ ปศุสัตว์เขต 6 พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ส่วนสุขภาพสัตว์ เข้าร่วมและเป็นประธานเปิดโครงการฝึกซักซ้อมแผน เฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร ในระดับจังหวัด รูปแบบเฉพาะหน้าที่ (Functional Exercise) และได้มอบนโยบายเกี่ยวกับกับการป้องกัน ควบคุม การแพร่ระบาดของโรค และบรรยายให้ทราบถึงความเสียหายที่อาจเกิดจากการระบาดของโรคดังกล่าวด้วย ซึ่งในการประชุมฝึกอบรมครั้งนี้ได้มีเจ้าหน้าที่จากพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก เจ้าหน้าที่จากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้ประกอบการ  สาธารณะสุขจังหวัด ตำรวจ และเจ้าหน้าที่จากกรมปศุสัตว์ เข้าร่วมการฝึกอบรม ณ ห้องประชุมขุนพิเรนทรเทพ อาคารห้องสมุดเทศบาลนครพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก