วันที่ 1 ตุลาคม 2562 นายพนม มีศิริพันธุ์ ปศุสัตว์เขต 6 พร้อมด้วยผู้อำนวยการส่วนมาตรฐานการปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์เขต 6 เข้าร่วมประชุมการเฝ้าระวังและป้องกันการเกิดโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร ร่วมกับปศุสัตว์จังหวัดอุตรดิตถ์ เจ้าหน้าที่และผู้ประกอบการฟาร์มสุกรในพื้นที่จังหวัดอุตรดิตถ์ เพื่อวางแนวทางการควบคุม ป้องกันและเฝ้าระวังการเกิดโรคระบาดดังกล่าวในฟาร์มสุกร ร่วมถึงวางแนวทางการปฏิบัติในการขนส่งสุกรมีชิวิตและเนื้อสุกร ไปพื้นที่อื่นและนำเข้ามาในพื้นที่จังหวัดอุตรดิตถ์ ให้มีมั่นคงและความปลอดภัย ณ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอุตรดิตถ์