วันที่ 4 - 5 พฤศจิกายน 2562 นายพนม มีศิริพันธุ์ ปศุสัตว์เขต 6 มอบหมายให้ส่วนส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ ซึ่งเป็นคณะกรรมการคัดเลือกกิจกรรมดีเด่นระดับเขต ดำเนินการโครงการคัดเลือกเกษตรกรดีเด่น (อาชีพเลี้ยงสัตว์) กลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ดีเด่น และอาสาปศุสัตว์ดีเด่น ระดับเขต ประจำปีงบประมาณ 2563 ในพื้นที่อำเภอหล่มสัก อำเภอเมือง อำเภอหนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยมีเจ้าหน้าที่จากกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเพชรบูรณ์ ร่วมด้วย และในพื้นที่อำเภอโกรกพระ อำเภอเก้าเลี้ยว จังหวัดนครสวรรค์ โดยมีเจ้าหน้าที่จากกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครสวรรค์ ร่วมด้วย ซึ่งการคัดเลือกดังกล่าว เพื่อเป็นแบบอย่าง และเป็นการเสริมสร้างให้เกิดขวัญกำลังใจในการสร้างผลงานที่เป็นประโยชน์ต่อไป