วันที่ 7 พฤศจิกายน 2562 สำนักงานปศุสัตว์เขต 6 โดยนายมานพ  มาเกตุ หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป เข้าร่วมประชุมคณะทำงานเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายจังหวัดพิษณุโลก ครั้งที่ 5/2562 ณ ห้องประชุมสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ( 772 ) ชั้น 7 ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก