วันที่ 8 พฤศจิกายน 2562   นายพนม มีศิริพันธุ์ ปศุสัตว์เขต 6 เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม Kick off รณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคปากและเท้าเปื่อย รอบที่ 1ประจำปีงบประมาณ 2563 ซึ่งการจัดกิจกรรม Kick off รณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคปากและเท้าเปื่อยฯ ในครั้งนี้  มีวัตถุประสงค์เพื่อประชาสัมพันธ์โครงการรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคปากและเท้าเปื่อยให้เกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ในพื้นที่ รวมถึงสร้างความรู้ความเข้าใจและให้ตระหนักถึงความสำคัญในการป้องกันการเกิดโรคระบาดและช่วยลดความสูญเสียที่อาจเกิดขึ้นแก่เกษตรกรในพื้นที่ได้ 
      กิจกรรมภายในงานประกอบด้วย การจัดสรรวัคซีนให้แก่สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเพื่อนำไปดำเนินการรณรงค์ฉีดวัคซีนในพื้นที่ การจัดนิทรรศการให้ความรู้ด้านโรคระบาดสัตว์ การแนะนำให้ความรู้แก่เกษตรกรหรือผู้ที่สนใจ จากสำนักงานปศุสัตว์เขต 6 การให้ความรู้ด้านการผสมเทียม โดยศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพพิษณุโลก การตรวจวินิจฉัยโรค โดยศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคเหนือตอนล่าง และรับให้ปรึกษาเกี่ยวกับปัญหาสุขภาพสัตว์ การมอบชุดอุปกรณ์สำหรับทำวัคซีนป้องกันโรคปากและเท้าเปื่อยให้กับตัวแทนเจ้าหน้าที่อาสาปศุสัตว์ประจำหมู่บ้าน การปล่อยขบวนรถพร้อมคาราวานอาสาปศุสัตว์ประจำหมู่บ้านเพื่อออกพื้นที่ดำเนินการฉีดวัคซีนในพื้นที่ตามเป้าหมายร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพิษณุโลก ในพื้นที่อำเภอพรหมพิราม จำนวน 2 ฟาร์ม