วันที่ 27 พฤศจิกายน 2562 เวลา 9.00 น. นายพนม มีศิริพันธุ์ ปศุสัตว์เขต 6 เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการพัฒนาผู้นำเศรษฐกิจพอเพียงภายใต้โครงการส่งเสริมและสร้างทักษะในการประกอบอาชีพทั้งในและนอกภาคเกษตร กิจกรรมส่งเสริมเกษตรกรทฤษฎีใหม่ ปีงบประมาณ 2563 ในพื้นที่ปศุสัตว์เขต 6 ณ โรงแรมรัตนาปาร์ค จังหวัดพิษณุโลก