วันที่ ๒๕-๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ นายชัยนาท แสนยศ ผู้อำนวยการส่วนมาตรฐานการปศุสัตว์ สำนักงานปสุสัตว์เขต ๖ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ส่วนมาตรฐานการปศุสัตว์ เข้าร่วมอบรมโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของเจ้าหน้าที่ส่วนภูมิภาค เรือง การขับเคลื่อนงานด้านมาตรฐานการปศุสัตว์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ณ โรงแรมกรีนเลค รีสอร์ท จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีนายสมชวน รัตนมังคลานนท์ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นประธานในพิธีเปิด  การอบรมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสรุปผลงาน ปัญหาและอุปสรรคการปฏิบัติงานในปีงบประมาณ ๒๕๖๒ รวมทั้งหาแนวทางแก้ไข และรับทราบนโยบายการปฏิบัติงานด้านมาตรฐานการปศุสัตว์ปีงบประมาณ ๒๕๖๓