วันที่ 29 พฤศจิกายน 2562 เวลา 9.00 น. ท่านปศุสัตว์เขต 6 เป็นประธานในการประชุมประจำเดือนพฤศจิกายน 2562 เพื่อติดตามการปฎิบัติงานโดยมีข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน ณ ห้องประชุมสำนักงานปศุสัตว์เขต 6 อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก