วันที่ 9 มกราคม 2563 นายพนม มีศิริพันธุ์ ปศุสัตว์เขต 6 ร่วมด้วยปศุสัตว์จังหวัดสุโขทัย เจ้าหน้าที่สำนักงาน อ.ส.ค ภาคเหนือตอนล่าง ประธานที่ปรึกษาสหกรณ์การเกษตรสวรรคโลก จำกัด  ร่วมกันประชุมเพื่อหารือแนวทางการส่งเสริมการเลี้ยงโคนมในพื้นที่จังหวัดสุโขทัย  ณ สำนักงาน อ.ส.ค ภาคเหนือตอนล่าง อำเภอศรีนคร จังหวัดสุโขทัย
ทั้งนี้ ในที่ประชุมได้ร่วมกันหารือแนวทางการส่งเสริมการเลี้ยงโคนมในพื้นที่จังหวัดสุโขทัยให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน และร่วมหาแนวทางการแก้ไขปัญหาด้านการจัดการฟาร์มโคนม การจัดการอาหารและการสุขาภิบาล  ปัญหาคุณภาพน้ำนมดิบ  การแก้ไขปัญหาเครื่องรีดนมและระบบการรีดนม และการป้องกันโรคโคนม